Müstakil Bölümler
Bültene Kayıt Olun!


Gazneliler Devletinin en büyük hükümdârı, Hindistan Fâtihi ve büyük İslâm kahramanı. 2 Kasım 971
(H.361) târihinde doğdu. Babası Gazneliler Devletinin kurucusu Sebük Tegin, annesi ise Zâbulistan
bölgesinden asil bir âilenin kızıydı.
Daha gençlik yıllarında devlet idâresinde görev almaya başladı ve babasının yanısıra katıldığı
savaşlarda cesâret ve zekâsıyla kendini gösterdi. Babası Sebük Teginin vefâtı üzerine, ada bulunan
küçük kardeşi İsmâil, yerine geçti ise de, Sultan Mahmûd hemen Gazneye giderek, mülkünü
kardeşinin elinden aldı ve saltanatını îlân etti (997). Sâmânîlerin elinde kalmış olan Buhârâ, Hasan,
Herat, Belh, Bust ve Kâbili zaptetti. İran ve Irak taraflarında hüküm süren Şiî Büveyhîler (932-1062) ile
önce savaş ve sonra sulh ederek saltanatını tanıttırdı. Şâfiî âlimi Ebû Hâmid İsfahânîyi Bağdattaki
Abbâsî halîfesine gönderdi. Halîfe el-Kadir (991-1030), Gazneli Mahmûdun elçisini memnûniyetle
karşıladı. Yeni hükümdâra saltanat alâmetlerinden hilat, tâç, bayrakla birlikte, sâhib olduğu ülkelerin
“Ahid”ini gönderip, “Yemînüd-Devle”, “Velî Emîrül-Müminîn” ve “Emîrül-Mille” lakablarını verdi.
Sultan, gönderilenleri kabulden sonra İslâm dînini yaymak ve İslâm düşmanlarıyla mücâdele etmek
için her yıl Hindistana sefer yapmayı vâdetti. Bundan sonra başşehir Gaznede büyük bir merâsimle
hilati ve tâcı giyen Mahmûd, Abbâsî Halîfesi El-Kadir adına hutbe okuttu.
Sultan Mahmûd sırasıyla Hasan ile bugünkü Afganistan ve Belûcistan denilen ülkeleri tamâmen
hükmü altına aldı. Mâverâünnehr Hânı İlikHan ve sonra Kadir Hanla savaşarak, Ceyhûnun ötesine ve
Harezme kadar sınırlarını genişletti. Şiî Büveyhîlerden İran ve Irak taraflarında Rey, İsfehan, Kazvin,
Sâve, Zencan, Ebher şehir ve kalelerini alıp, sapık akımlara kapılanları şiddetle cezâlırdı. Râfizîliği
ve felsefî ideolojilere âit kitapları imhâ ettirip, yıkıcı faaliyetlere katılanları sıkıca tâkib ettirdi.
Gazneli Mahmûd böylece ülkesinin kuzey cephesini emniyete aldıktan sonra, tahta çıkarken yaptığı
yemine ve verdiği söze sâdık kalarak Hint seferlerine başlamaya karar verdi. Eylül 1000 târihinde ilk
Hind Seferine çıkan Sultan Mahmûd, bu târihten 1027 yılına kadar Hindistana on yedi büyük sefer
düzenledi.
Birinci seferine Eylül 1000 târihinde çıktı. Kabilin doğusunda Lamgan bölgesinde Hintlilerin elinde
bulunan birkaç kaleyi zabtederek geri döndü. Sultan Mahmûdun İkinci Hind Seferi, Vayh Racası
Caypale karşı oldu. 27 Kasım 1001 târihinde Peşaver yakınlarında yapılan savaşı Gazneli dusu
kazı. Caypal on beş kadar oğlu, tunu ve büyük kumandanlarıyla esir düştü. Sultan Mahmûdun
eline bu zaferden sonra muazzam bir ganîmet geçti. 1004 yılında Bhatiya bölgesi racası Beci Ray
üzerine yürüdü. Bu seferde Bhatiya Racalığının bütün bölgelerini ele geçirdi. Bölgede mescitler ve
minberler inşâ ettiren Sultan, İslâmiyetin esaslarını öğretmeleri için âlimler de tâyin etti.
Sultan Mahmûd dördüncü seferini Multan üzerine yaptı. Multan Hâkimi Ebül-Feth Dâvûd, Karmatî
bozuk inanışına sâhib olup, Ehl-i sünnet düşmanıydı. Gazne dusunun üzerine geldiğini haber alan
Ebül-Feth şehri terk ederek İndus Nehri üzerindeki bir adaya kaçtı. Multanı zabteden Sultan, buradaki
Karmatîleri cezâlırdı. 1008 yılında Multanın yeni vâlisi Suhpalın Müslümanlığı terk ederek Moğol
dînine dönmesi üzerine, Sultan Mahmûd çetin kış şartlarına rağmen Beşinci Hint Seferine çıktı. Multan
önünde yapılan savaşı kazanarak, Suhpalı tutuklatıp Multan ve çevresinin idâresini komutanlarından
Tegin Hazine bırakarak Gazneye döndü. Aynı yıl Kuzeybatı Hindistan ve Pencab bölgesi racalarının
İslâmiyetin yayılmasını önlemek üzere faaliyete girişmeleri üzerine tekrar harekete geçen Sultan
Mahmûd, müttefik kuvvetlere karşı Vayh şehri ovasında yapılan muhârebeyi ağır kayıplar vererek
kazı. Ancak bu savaş ile Kuzey Hindistan racalarının kuvvetleri ezilmiş ve Pencab yolu
Müslüman-Türk duları için güvenli bir hâle getirilmiş oldu.
Sultan Mahmûd, Ekim 1009 târihinde büyük bir ticâret merkezi olan Narayyanpuru zabtetti. 1010
târihinde çıktığı seferde Multanı bütünüyle fethetti. Müslümanlara eziyet eden Karmatîlere ağır bir
darbe daha indirildi. 1014 târihinde çıkılan Dokuzuncu Hint Seferinde Nana Kalesinin fethinden
sonra Keşmir üzerine yüründü. Keşmir kuvvetleri iki defâ bozguna uğratıldı. Bu zaferin Hindistandaki
yankıları pek büyük oldu ve İslâmiyet en uzak yerlere kadar yayıldı.
Sultan Mahmûd, onuncu seferini, Hintlilerce mukaddes bilinen pekçok tapınak ve putun bulunduğu
Thanesar şehrine yaptı. Hiçbir mukâvemetle karşılaşmadan şehre giren Sultan, bütün putları kırdırdı.
“Çakrasvami” adındaki en meşhur putu Gazneye götürerek halka gösterdi. Bu zafer Hinduların
Müslümanları tanımalarına sebeb oldu. Bunun netîcesinde pekçok kimse İslâmiyetle şereflendi. 1015
yılında Keşmir yolu üzerine Lokhot Kalesini kuşattı ise de şiddetli kış yüzünden bir netîce elde
edemeyerek geri döndü.
Hint dünyâsı Sultan Mahmûddan o derece yılmıştı ki, herhangi bir yere sefere çıksa şöhreti ondan
önce varıy ve şehirler kkudan teslim oluydu. On ikinci seferini zengin ve bayındır bir ülke olan
Kanavea karşı yaptı. Sirsava Kalesini zaptetti. Baran (Bulendşehr) Kalesi önüne geldiğinde Raca
Hardat, Sultânı karşılayarak Müslüman olduğunu bildirdi ve şehri teslim etti. Onunla birlikte 10.000
taraftarı da İslâmiyeti kabul etti. Mahmûd Han, sefere devamla Cumne ile Ganj nehirleri arasında
bütün şehirleri aldı. 20 Aralık 1018de de asıl hedefi olan Kanavei fethetti. Bu seferden tahmînen üç
milyon dirhem para, altmış bin esir ve beş yüz fil ganîmet ile dönüldü.
1020 yılında Kalincar, 1021de Keşmir ve 1022de tekrar Kalincar racaları üzerine seferler düzenleyen
Sultan, bunları itâat altına aldı. On altıncı ve en meşhur seferleri Somnat üzerine yaptı. Bu şehirde
bulunan kutsal bir tapınaktaki put her yıl yüzbinlerce Hindû tarafından ziyâret edilir ve en kıymetli
mücevherlerle süslenirdi. Sultan Mahmûd bunu işitince bu sapık inançla birlikte o putu da yıkmaya
karar verdi. Bu sâyede Hintliler arasında İslâm dîninin yayılması da çabuklaşmış olacaktı. 18 Ekim
1025 târihinde otuz bin atlı ve yüzlerce gönüllüden meydana gelen duyla harekete geçen Sultan, 8
Ocakta Somnatı zabtetti. Tapınağa girdikten sonra müezzine, tapınağın üzerine çıkarak ezân
okumasını emretti. Tapınaktaki putların tamâmını kırdırdı. Rivâyete göre tapınaktaki ganîmetten
Sultânın payına düşen beşte bir malın değeri yirmi milyon dînâr idi. On yedinci seferinde ise Karmatî
olan Mansura hâkimi Hafifi cezâlırdı.
Yemînüddevle Mahmûd Gaznevî, cihangirâne fetihleri yanında, âlim bir zât olup, ilme ve sanata büyük
önem verirdi. Sultanın sarayında her gün âlim ve şâirlerle devamlı ilmî müzâkereler yapılırdı. Sultan
bu toplantıların birçoğuna kendisi de iştirâk ederdi. Sultan Mahmûdun adına birçok eserler yazılmış
olup, kendisine takdim edilmiştir. Firdevsînin Şehnâmesi bunlardan biridir. Ehl-i sünnet âlimlerinin
yetiştirilmesine büyük gayret sarf eden Gazneli Mahmûd, Râfizî ve bidat ehline karşı sert, hak mezhep
ve ehline karşı pek yumuşaktı. Dîne, medeniyete hizmetleri pek büyük oldu. Parlak bir devir açtı.
Ebül-Hasan-ı Harkânî hazretleri onun zamânında yaşamış en büyük İslâm âlimlerinden biridir. Otuz üç
sene adâlet ve muvaffakiyetle saltanat sürüp, 1030da Gaznede vefât etti. Gaznedeki türbesi pek
mükemmel ve müzeyyendi. Yerine oğlu Celâlüddevle Muhammed geçti.
Sultan Mahmûd, ömrünün kırk beş senesini savaş meydanlarında dâimâ hareket hâlinde geçirdi. O,
Türk-İslâm dünyâsının yetiştirdiği en büyük hükümdârlardan biridir. Son derece cesûr ve o derece de
ihtiyatlıydı. Âlimleri toplayıp çok hürmet ve ikramda bulunurdu. Onların kalplere feyz veren
sohbetlerinden faydalanırdı. İslâmiyeti yaymak gâyesiyle, iki cephede faâliyette bulundu.
Hindistandaki putperest Berehmenler ve Mısır Fâtımî Devleti (909-1171)nin yoğun propagası ile
İslâm ülkelerinde yayılan ve yıkıcı Râfizî-Bâtınî hareketleriyle mücâdele etti. Berehmenleri her yerde
mağlûbiyete uğrattı. Buna karşılık Râfizîliği sıkı tâkib edip, ideolojilerini yasaklayıp, yıkıcı ve bölücü
eserlerini imhâ etmesine rağmen, faaliyetlerini bütünüyle tadan kaldıramadı. Lâkin yayılmasını büyük
ölçüde önledi.
Devletin menfaatlerinin gerektirdiği her çâreye başvuran bir hükümdârdı. Hâdiseleri isâbetlice
değerlendirmekte pek mâhirdi. Ordusu özel tâlim ve terbiye ile yetiştirilen ve sultânın şahsî birliklerini
meydana getiren “Hassa Ordusu” ile ganîmetten hisse alan “Gönüllüler”den meydana gelirdi.
Gaznelilerin savaş gücünün büyük bir kısmını gönüllüler meydana getirirdi. Sultan Mahmûd, İslâm
ülkelerinden, vazîfeli adamları aracılığıyle gâziler toplattığı gibi, sefer zamanlarında her taraftan
gelerek kendiliklerinden duya katılanlar da kalabalık bir mikdâra ulaşırdı. Sultan Mahmûd, bu sistem
sâyesinde, Orta Doğuda cihâd yapmak arzusunda olan gayretli Müslümanlar ile zararlı faaliyetlerde
bulunarak sosyal bünyeyi sarsabilecek işsiz güçsüzleri başka bölgelere seferber ederek, onlara yeni
imkânlar temin ediydu. Böylece, zâlim olmayan, bir disiplin altında toplanabilen bu insan gücünü,
ülkelerine problem olmaktan çıkarıydu. Hindistan seferleri netîcesinde Gazneli Devleti, sınırlarını
genişletip, çok zenginleşti. Gazne şehri parklar, bahçeler, zafer âbideleri, câmiler ve Ulu Câmi gibi
mîmârî eserlerle süslenmişti. Ayrıca Belh, Nişâbur gibi büyük şehirler de, o devrin en güzel ve bakımlı
beldeleri hâline gelmişti.
Gazneli Mahmûd, kalabalık duları sevk ve idârede muktedir, üstün bir kumandanlık kâbiliyetine
sâhipti. Her türlü iklim ve tabiat şartlarına göre savaş usûlü tatbik etmek, malzeme temin etmek, askerî
birlikler yetiştirmekte de askerî bir dehâsı vardı. Hindlilere karşı iyi tâlimli okçu tümenleri kullanmış,
Mâverâünnehr, Harezm ve Büveyhîler seferlerinde, bu ülkeler dularının savaşmağa cesâret
edemedikleri filleri ileri sürmüştü.
Gazneli Mahmûd gerek iyi idâresi, gerekse hak severliği ve adâletiyle yüzyıllarca sevilmiş örnek devlet
adamlarından biridir.Türkiye Selçukluları sultanı. İkinci Kılıç Arslanın Bizanslı hanımından doğan en küçük oğludur.
İkinci Kılıç Arslan ülkeyi on bir oğlu arasında paylaştırdığı zaman, Gıyâseddîn Keyhüsrevi de veliaht
îlân edip, Ulublu ve civârının idâresine tâyin etti. İkinci Kılıç Arslan, 1192de Konyada ölünce
Gıyâseddîn Keyhüsrev, babasının yerine sultan oldu. Fakat kardeşler arasında saltanat mücâdelesi
başladı. Tokat Meliki Rükneddin Süleymân Şah, 1196 senesinde Konyayı zaptetti. Gıyâseddîn
Keyhüsrev âilesini alıp Konyayı terk etti. Çeşitli yerlerde kaldıktan sonra İstanbula gitti. Rükneddîn
Süleymân Şahın 1204te ölümüyle taht küçük yaştaki oğlu Üçüncü Kılıç Arslana kalınca Keyhüsrev
Konyaya dâvet edildi. Tekrar sultan oldu.
Gıyâseddîn Keyhüsrev, devletin hudutlarını emniyete almak için Bizanslılar ve Ermenilerle mücâdele
etti. Dördüncü Haçlı Seferiyle (1204) İstanbul, Lâtinlerin hâkimiyetine geçmiş, Bizans Hânedânı
mensupları, Anadoluya kaçıp İznik ve Trabzonda iki devlet kurmuşlardı. Bizanslılar, Karadeniz
sâhillerine yerleşerek ticâret yolunu kapattılar. Gıyâseddîn Keyhüsrev, ticâret yolunu açmak için 1206
senesinde sefere çıktı. Bizanslıları bu bölgeden atarak, Karadeniz yolunu açtı. Ertesi sene Akdeniz
sâhillerine inerek Antalyayı fethetti. Bu sırada akıncı beyleri, Batı Anadoluda birçok yerleri aldılar. Bu
fetihler, İznik Bizanslılarını telaşlırdı. Bizans dusu ile 1211 senesinde Alaşehirde yapılan
muhârebede, Selçuklu dusu büyük zafer kazı.
Muhârebe bittikten sonra, Gıyâseddîn Keyhüsrev, meydanı dolaşırken, bir düşman askeri tarafından
şehid edildi (1211). Yerine oğlu İzzeddîn Keykâvus geçti.


Türkiye Selçukluları sultanı. Birinci Alâeddîn Keykubadın büyük oğludur. 1228 yılında Atabeyi
Mübârizüddîn Ertokuşla birlikte Erzincana gönderildi. Küçük kardeşi Kılıç Arslan veliaht olmasına
rağmen İkinci Keyhüsrev babasının ölümü üzerine Türkiye Selçukluları sultanı oldu (1237).
İkinci Gıyâseddîn Keyhüsrevin ilk yılları, saltanat kavgalarıyla geçti. Bu sırada Moğol zulmünden
kaçan göçebe Türkmenler, doğu tarafından Anadoluya girdiler ve çeşitli bölgelerde iskân edildiler.
Bidat bilmeyen hâlis Müslüman Türklerin sâfiyetinden ve çeşitli sıkıntıları olan kesif göçebe nüfustan
faydalanmak isteyen kötü kimseler türedi. Peygamberlik iddiâsı ile ortaya çıkan Baba İshak,
göçebelere yeni bir devir müjdeliyerek bâzı câhil Türkmenleri etrâfında topladı (Bkz. Babaîlik). Babaîler
adıyla tanınan bu Türkmenler, isyân ederek, birçok beldeyi tahrip ettiler. 1240 senesinde Kırşehirin
Malya Ovasında yapılan savaş sonunda Babaîler mağlûb edilerek isyân bastırıldı.
Anadoluda Babaî isyânından hemen sonra Moğol istilâsı başladı. Sultan İkinci Gıyâseddîn Keyhüsrev,
Moğol istilâsını durdurmak için harekete geçti. Sivasın doğusundaki Kösedağ mevkıinde Moğolları
karşıladı. Moğollar, Selçuklu öncü kuvvetlerini bir manevra ile perişan edince, du geri çekildi (Bkz.
Kösedağ Savaşı). Geri çekilme ile 1243 senesi Temmuz ayında bozgun başladı. Moğollar Kayseriye
kadar geldiler. Müstahkem Kayseri şehri, şiddetli hücumlar netîcesinde teslim oldu. Moğollar,
Kayseride büyük katliâm ve yağma yaptılar. Moğol komutanı Baycu Noyan, senelik vergi karşılığında
antlaşmaya râzı edildi. Gıyâseddîn Keyhüsrev ise, Menderes taraflarına gitmişti. Antlaşmadan sonra
Konyaya geldi. 1246 yılında Kilikya üzerine sefere giderken Alanyada vefât etti.


Tîmûr Hanın tunu olup babası Muizzüddin Ömer Şeyhtir. 1438 yılında Heratta doğdu. 1470 (H. 874) yılında Şahruhun oğlu Baysungurun tunu Mirzâ Yâdigâr Muhammedi bertaraf ederek; Hasan, Sîstân, Belh ve Harezm bölgelerine hâkim oldu. Böylece Tîmûr tunları arasındaki taht mücâdelelerine son verdi.

Heratı başşehir yaptı. Devri, hâkim olduğu yerlerde sulh ve sükûn devri olduğu gibi,Herat da kültür merkezi durumuna geldi ve şöhreti dünyâya yayıldı. Hattâ Uluğ Beyin ölümü üzerine sönmeye yüz tutmuş olan Semerk medeniyeti, yerini Herat Medeniyetine bıraktı. Zamânında Heratta ilim tahsil eden talebe sayıs 12 bin kişiyi buldu.

İlim ve sanata çok fazla değer veren Hüseyin Baykara, âlim ve şâirleri sarayından eksik etmezdi. Böylece târihte “Baykara Meclisleri” olarak zikredilen zevkli, eğlenceli, ilmî toplantılara yer verirdi.Onun meclislerinde Molla Câmî, Hâtıfî, Alî Şîr Nevâî gibi önde gelen İran veTürk şâirleri ile meşhur ressam Bihzâd, tezkire sâhibi Devletşah ve hat üstâdı Sultan Ali de bulunurlardı.

Osmanlı tezkirelerinde “İran pâdişâhı, cihân şahlarının şâhı, fâzılların görüp gözeticisi, beliğlerin kuyucusu, Acemin Hüsrevi” şeklinde zikredilen Sultan HüseyinBaşkaranın Osmanlı hükümdârı ve muâsırı Sultan İkinci Bâyezîd tarafından hâtırının sayıldığı da bir gerçektir. Hattâ şâir Behiştînin Hüseyin Baykaranın ricâsı üzerine İkinci BâyezîdHan tarafından affedildiğini yine Osmanlı şuarâ tezkireleri kaydetmektedir.

En büyük hizmeti Türk dilini ve kültürünü himâye etmesidir. Zamânında Çağatay Türk Edebiyâtı altın devrini yaşamış ve Türkçeye olan îtibâr artmıştır. Çağatay Türk Edebiyâtının gelişme ve olgunlaşmasında Hüseyin Baykaranın hizmeti büyüktür. Türkçe bir dîvânın sâhibi olan Şâir Hükümdâr, şiirlerinde Hüseynî mahlasını kullanmış, küçüklükten beri birlikte büyüdükleri çocukluk ve mekteb arkadaşı Alî ŞîrNevâi ile Türkçenin devlet ve edebiyât dili olması için çalışmış, Türkçe yazmayı emreden ferman çıkarmıştır.Hattâ bununla da kalmayarak, devrinin ağır ve karışık hayâtına rağmen, çeşitli Türk şîve ve ağızlarına, halkıyâtına âşîna olarak kendi milletinin edebî zevkini de tatmıştır. Ali Şîr Nevâî onu Türk şîvelerini en iyi bilenler arasında göstermekten zevk duymuştur.

Şiirlerinde lirizm (akıcılık ve coşturuculuk) hâkimdir. Dîvânındaki gazellerin hepsini remel vezniyle yazmış, böylece Türk Edebiyâtı içinde ayrı bir husûsiyet taşımıştır. Heyecânlı, çekici ifâdeler, tasvîr güzelliği, canlı bir üslubu vardır. Türkçenin âşıkı olan bu Hükümdâr Şâir, yalnız ferma kalmamış, Dîvânı ile de Türkçeye hizmetini bilfiil ortaya koymuş, dili çok güzel kullanmış ve şiirlerinde yabancı kelimelere oldukça az yer vermiştir.Hüseyin Baykara saltanatının yükselişine büyük emeği geçen, ilim sanat adamı olduğu kadar, müşâvirlik de yapan, hattâ devlet hizmetinde yer alan, devrin Türkçe müdâfiî olan Mîr Alî Şîr Nevâî, Mecâlisün-Nefâis adlı şuarâ tezkiresinin bir bölümünü ona tahsis ederek, bu hizmetini takdirle yâd etmiştir.

Türkçe Dîvânından başka Mecâlisül-Uşşâk adlı Farsça biyografik bir eserin yazarı olduğu söyleniysa da bu durum şüphelidir. Kendisini ilim ve kültüre veren, Farsça şiirler de yazan Sultan Hüseyin Baykara, 36 yılı aşkın saltanat sürmüş ve 1506 (H. 911) yılında vefat etmiştir. Sağlığında Heratta hazırlattığı Kubbe-i Âliyyede yatmaktadır.Delhi Türk Sultanlığının kurucusu ve ilk hükümdârı. Aslen Türkistanlı olup, İlbârı kabîlesinden Aylam
Hanın oğludur. Baba yurdundan kaçırılıp, köle olarak satıldı. Buhârada ilim sâhibi bir zât, zekâ ve
kâbiliyetini keşfedip, satın aldı ve onu en iyi şekilde yetiştirdi. Lah Sultânı Kutbeddîn Aybeg, nâmını
duyduğu İltutmuşu Hindistana getirtip satın aldı.
İltutmuş, kâbiliyet, ilim ve zekâsıyla kısa zama Aybegin özel muhâfız alayı komutanlığına yükseldi.
Gwalyarın fethi üzerine buranın, daha sonra da Bedaun bölgesinin vâliliğine tâyin edildi. Bilâhare
Emîrül-ümerâlığa getirildi. Sultan Aybege dâmâd oldu. Kutbeddîn Aybegin 1210da ölümü üzerine
evlatlığı Aram Şah başa geçti ise de birliği sağlayamadı. Devlet adamları, Şemseddîn İltutmuşu başa
geçirdiler (1211). Aram Şah îdâm edildi. Muhâliflerini bertaraf eden İltutmuş, Celâleddîn Harezmşahın
Hindistan topraklarını bölme çalışmalarını bertaraf etti (1222).
Orta Asyada Moğol zulmünden kaçan Müslüman Türkleri memnûniyetle kabul edip, bunlarla dusunu
güçlendirdi. Lahravti (1225), Sind (1228), Gwalyar (1232), Malvo (1234) seferlerini yaptı. Vindhya
Dağlarının kuzeyindeki bütün Hindistan topraklarını Delhi Sultanlığı sınırları içine aldı. Onun fetihleri ve
Hindistanda İslâmiyeti yayma çalışmaları, Bağdattaki Abbâsî Halîfesi Mustansır-billah (1226-1242)
tarafından takdirle karşılı. Halîfe, İltutmuşa hilat gönderip “Nâsır-ı Emîrül-Müminîn” ünvânını
verdi. Bu sâyedeAbbâsî halîfesince tanınan Hindistânın ilk Müslüman hükümdârı oldu. 1229 yılından
sonra, Nâsır-ı Emîrül-Müminîn ünvânı ile paralar bastırdı. 1236 yılında vefât eden İltutmuşun yerine
önce oğlu Fîrûz Şah, sonra da kızı Râziye Begüm Sultan (1236-1240) geçti. Sonra sıra ile, İltutmuşun
diğer oğulları; Behram, Mesûd ve peşinden de Mahmûd Şah (1241-1266) tahta geçtiler. (Bkz. Delhi
Türk Sultanlığı)
İltutmuş, ilim sâhibi bir kimseydi. İlme ve ilim sâhiplerine hürmet ederdi. Devrinde yaşayan Muînüddîn
Çeştî, Kutbeddîn Bahtiyâr Kâkî, Bahâüddîn Zekeriyyâ, Ferîdüddîn Genc-i Şeker, Hâce Ahmed Buhârî,
Kâdı Hamîdeddîn Nâgurî gibi âlimlerin duâlarını alıp, nasîhatlerinden istifâde etti. Dînî ve sosyal
eserleri tâmir ve yenilerini inşâ ettiren İltutmuş, Kutbeddîn Aybegin Delhide başlattığı Kutb Câmii ve
Kutb minâreyi ve Ecmirdeki câmiyi tamamlattı. Bedaunda da bir câmi yaptırdı.


Musul Atabegliğinin kurucusu. Babası Büyük Selçuklu Devletinin Halep Vâlisi Aksungurdur. Babasının
ölümünde yedi yaşında bir çocuk olan Zengî, Kür-Boğa, Mûsâ et-Türkmânî, Çökürmüş, Çavlı, Mevdûd
ve Aksungur Psukî gibi emirler tarafından eğitilip yetiştirildi.
1111 ve 1113 senelerinde Emîr Mevdûdun Haçlılar üzerine tertib ettiği seferlere katıldı. Taberiye
Muhâsarasında büyük bir kahramanlık göstererek Mevdûdun îtimâdını kazı. Mevdûdun
ölümünden sonra Musula tâyin olunan Aksungur Psukî tarafından Aşağı Irak bölgesinde Selçuklu
hâkimiyetini tesis için Vâsıta gönderildi. Abbâsî Halîfesi El-Müsterşid-billaha karşı isyân eden Hille
Emîri Dübeys bin Sadakanın kuvvetlerini bozguna uğrattı. Bu başarısı üzerine Vâsıt ve Basra
kendisine iktâ olarak verildi. Irak Selçuklu Sultânı Mahmûd 1118-1131 yılında İmâdeddîn Zengîyi oğlu
Alparslanın atabegliği vazîfesi ile berâber Musul vâliliğine tâyin etti (1127). Atabeg Zengî, aynı yıl
Halebi aldı.
Bu sırada Haçlılar, Akdenizin Sûriye sâhilini tamâmen ele geçirmişlerdi. Şamdan, Rakka ve Rahbeye
uzanan yoldan başka bütün ticârî yollar kesilmişti. Haçlılar ile uzun yıllar mücâdele veren Dımaşk
Atabeği Tuğteginin ölümü, Müslümanları büyük bir liderden mahrum bırakmıştı. Bu boşluğu doldurmak
isteyen Atabeg İmâdeddîn Zengî, Haçlıların elindeki BarinKalesi üzerine yürüdü. Yardıma gelen Kudüs
KralıFulku ağır bir yenilgiye uğrattı. Trablus Kontu Raymond ve birçok şövalyeyi esir aldı. Durumun
ümitsizliğini gören BarinKalesi müdâfîleri kaleyi teslim ettiler. Zengînin bu faaliyetleri üzerine Bizans
İmparatu İkinci Yohannes, Antakya önlerine kadar geldi. Bölgedeki Haçlı kuvvetleriyle birleşerek
Buzaa, Kefertab ve Esarib kalelerini zaptetti. Ancak Haleb ve Şeyzer kalelerini kuşatmalarından bir
netîce elde edemediler. Bu sırada Haçlı komutanlarıyla anlaşmazlığa düşen Bizans İmparatu,
Suriyeden çekildi. Bu fırsatı kaçırmayan Atabeg Zengî, Antakya kontluğu topraklarına girerek
kaybettiği yerleri tekrar kazı.
Kuzey Irak, Sûriye ve El-Cezîre bölgelerini fetheden Musul Atabegi, 1140 yılında Irak Selçuklu Sultânı
Mesûdun emri üzerine Haçlıların elindeki Urfa üzerine yürüdü. Üç piskopos tarafından kunan ve
Haçlılar için fevkalâde önemli olan bu kaleyi kısa bir sürede fethettikten sonra, komutanlarından Ali
Küçükü buraya vâli tâyin etti. Ondan şehri îmâr etmesini ve herkese adâletli davranmasını emretti.
1146 yılında Caber Kalesini kuşatan İmâdeddîn Zengî, 14 Eylül gecesi kendi hizmetkârları tarafından
uyurken öldürüldü. Rakkada Sıffin şehitleri yanına defnedildi.
İmâdeddîn Zengî, idârî işlerde titiz, siyâsî ve askerî kâbiliyeti yüksek bir zâttı. Haçlılarla yılmak
bilmeyen mücâdelesi, Barin ve Urfayı fethetmesi ile Müslümanların büyük bir kahramanı oldu. Bu,
Haçlıların bölgede ilk mağlubiyetiydi. Musul ve Halebde kurduğu hânedânın, Halepteki kolu
Eyyûbîlerin hâkimiyetini kabul etmesine, Musuldaki kolu da Moğolların istilâsına kadar devam etti.
Müstakil Bölümler
Bültene Kayıt Olun!
Bugün
Hicri:
19 Zi'l-ka'de 1440
Miladi:
22 Temmuz 2019

Söz Ola
Matlabımız din-i Hüdâ' dır bizim
Mesleğimiz rah-ı Hüdâ' dır bizim
Yoksa, kuru mihnet ve kavga değil
Şah-ı Cihan olmağı dava değil
Osman Gâzi "rahmetullahi aleyh"
Osmanlılar Twitter