Müstakil Bölümler
Bültene Kayıt Olun!
MURAD HAN V

Otuz üçüncü Osmanlı sultanı. İslâm hâlîfelerinin doksan sekizincisidir. Babası, Osmanlı sultanlarından Abdülmecîd Han, annesi Şevkefzâ Kadınefendidir. 21 Eylül 1840 târihinde İstanbul’da doğdu. İyi bir eğitim ve öğretim gördü. Devrin büyük âlimlerinden ders görerek yetiştirildi. Devlet idâresi, fen ilimleri ve Arapça, Farsça, Fransızca öğrendi. Okumayı çok sevdiğinden veliahtlığı devrinde yabancı ülkelerden de kitap getirtirdi. Babasının 25 Haziran 1861’de vefâtından sonra Abdülazîz Han pâdişâh olunca, veliaht oldu. Nezâketi, kibârlığı, çağına göre bilgisi ve yumuşak huyluluğu ile sevildi. Amcası Abdülazîz Hanın 1863 Mısır ve 1867 Avrupa seyâhatlerine katıldı. Bu gezilerde davranışları ile Osmanlı hânedânının asâletini temsil ederek takdir topladı. Veliaht Murâd, 30 Mayıs 1876 târihinde Sultan Abdülazîz Hanın hal’ edilmesiyle Osmanlı Sultanı îlân edildi. 4 Haziran 1876’da Abdülazîz Hanın fecî şekilde şehit edildiğini ve annesi Pertevniyâl Sultana çok çirkin işkenceler yapıldığını işiten Sultan Murâd Hanın üzüntüden ve bu felâket yolunun sonunu düşünmekten aklı bozuldu. Üzüntüden hastalığının artmasında doktor Capoleone’nin câhilâne ve yanlış teşhis ve tedâvisinin mühim rolü oldu. Beşinci Murâd Han bu hasta hâliyle ihtilâlcilerin kuklası hâline getirilip, Avrupa’da belirli odakların devleti ve İslâmiyeti yok etmek için hazırladıkları yıkıcı plânları tatbik edilmek istendiyse de kardeşi İkinci Abdülhamîd Han bunların önüne geçti. 31 Ağustos 1876’da hal’ edilen ve doksan üç gün saltanat süren Beşinci Murâd Han, Osmanlı sultanlarının en az pâdişâhlık yapanıdır. Saltanattan hal’inden sonra, âilesiyle Çırağan Sarayına yerleştirilen Beşinci Murâd Hanın hastalığı sonradan iyileşti.Vaktini okumak ve torunlarını okutmakla geçiren Murâd Han, kardeşi Sultan Abdülhamîd Hanın nâzikâne hatır sormasını, dâimâ teşekkürle cevaplandırırdı. 29 Ağustos 1904 târihinde vefât eden Beşinci Murâd Han, İstanbul’da Yeni Câmideki türbeye defnedildi.

OSMAN GÂZİ ORHAN GÂZİ MURÂD HAN I YILDIRIM BÂYEZÎD HAN ÇELEBİ SULTAN MEHMED MURÂD HAN II FÂTİH SULTAN MEHMED HAN BAYEZİD HAN II YAVUZ SULTAN SELİM HAN KÂNÛNÎ SULTAN SÜLEYMAN HAN SELİM HAN II MURÂD HAN III MEHMED HAN III AHMED HAN I MUSTAFA HAN I OSMAN HAN II MURÂD HAN IV İBRÂHİM HAN MEHMED HAN IV SÜLEYMÂN HAN II AHMED HAN II MUSTAFA HAN II AHMED HAN III MAHMÛD HAN I OSMAN HAN III MUSTAFA HAN III ABDÜLHAMİD HAN I SELİM HAN III MUSTAFA HAN IV MAHMÛD HAN II ABDÜLMECİD HAN ABDÜLAZİZ HAN MURÂD HAN V ABDÜLHAMİD HAN II MEHMED REŞÂD HAN MEHMED VAHİDEDDÎN HAN

"Osmanlı padişahlarının hepsi dindar insanlar idi. Dini muhafaza ettiler. Dinin direği idiler. İçlerinde bir tane kötü yoktur. Ama aralarında derece farkı vardır."
Seyyid Abdülhâkim Arvasî (kuddise sirruh)

"Her kim Al-i Osman'dan dua alırsa, şüphesiz tutuğu iş kolay gelir... Zira Onlar bir ulu ocaktır. kim onlara yan bakarsa başı aşağı olur."
Barbaros Hayreddin Paşa

Müstakil Bölümler
Bültene Kayıt Olun!